Σύνδεση

Είσοδος
 
Αρχική arrow Το Τμήμα arrow Οργάνωση-Δομή arrow Τομείς - Εργαστήρια
Τομείς - Εργαστήρια Τμήματος Εκτύπωση E-mail
tpm-all-180.png

Σύμφωνα με το νόμο 1268 / 82 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών χωρίσθηκε σε 4 τομείς, σε καθέναν από τους οποίους εντάχθηκαν οι πρώην έδρες με συγγενές κατά το δυνατόν γνωστικό αντικείμενο.

Έτσι, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από τους εξής 4 τομείς :

  Εργαστήρια:
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Tεχνολογίας
tetk-180.png
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (T.E.T.K.)
O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:
 
• Στατική και δυναμική των κατασκευών. • Κατασκευές σκυροδέματος. • Μεταλλικές κατασκευές. • Δομικά υλικά. • Oικοδομική. • Φυσική των κτιριακών κατασκευών. • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων. • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία. • Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών. • Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές. • Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου. • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων. • Πειραματική μηχανική. • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων. • Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κ.τ.λ.). • Σύμμεικτες κατασκευές. • Ξύλινες κατασκευές. • Πυροπροστασία των κατασκευών. • Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών. • Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον. • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κ.τ.λ.). • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές. • Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές. • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές. • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές. • Τεχνολογία σκυροδέματος. • Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Γεφυροποιία. • Προεντεταμένο σκυρόδεμα. • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου. • Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα). • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.
  Εργαστήρια:
tytp-180.png Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.)
O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:
  • Μηχανική των ρευστών. • Τεχνική υδρολογία. • Ροές υπό πίεση. • Ροές με ελεύθερη επιφάνεια. • Υπόγεια υδραυλική. • Πειραματική υδραυλική. • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων. • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων. • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. • Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα. • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων. • Υδροηλεκτρικά έργα. • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. • Ακτομηχανική. • Παράκτια ωκεανογραφία. • Λιμενικά έργα. • Θαλάσσια έργα (παράκτια και ανοικτής θάλασσας). • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών. • Διαχείριση παράκτιων ζωνών. • Ήπιες μορφές ενέργειας. • Διαχείριση στερεών αποβλήτων. • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. • Oικονομική περιβάλλοντος.
  Εργαστήρια:
tgm-180.png Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.)
O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:
  • Θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη εδαφομηχανική - εδαφοδυναμική. • Τεχνική γεωλογία. • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων. • Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, εδαφοδυναμικής και βραχομηχανικής. • Τεχνική σεισμολογία. • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική. • Αντιστηρίξεις. • Θεωρητική και εφαρμοσμένη βραχομηχανική. • Φράγματα. • Σήραγγες. • Υπόγεια έργα. • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα. • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών. • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους. • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών. • Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία. • Περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία. Φυσικοί κίνδυνοι. • Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική. • Εφαρμοσμένη γεωφυσική. • Γεωδαισία. • Δορυφορική γεωδαισία. • Τεχνική γεωδαισία. • Χαράξεις τεχνικών έργων. • Επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις. • Αυτοματοποιημένη σχεδίαση. • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. • Μέθοδοι και εφαρμογές φωτοερμηνείας - τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας - γεωπληροφοριακών συστημάτων.
  Εργαστήρια:
tomesydean-180.png Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης (Tο.Mε.Σ.Y.Δ.E.Aν.)
O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:
  • Σχεδιασμός των Μεταφορών. • Oικονομική των Μεταφορών. • Oδική ασφάλεια. • Κυκλοφοριακός έλεγχος. • Συστήματα Μεταφορών και Logistics. • Δημόσιες Συγκοινωνίες. • Σχεδιασμός και οργάνωση θαλάσσιων μεταφορών. • Σχεδιασμός και οργάνωση εναέριων μεταφορών. • Σχεδιασμός και οργάνωση σιδηροδρομικών μεταφορών. • Μετακίνηση και πρόσβαση ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρίες. • Επιπτώσεις μεταφορικών συστημάτων και υποδομών στο περιβάλλον. • Εφαρμογές πληροφορικής στις μεταφορές. • Σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής. • Σχεδιασμός και κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής. • Διαχείριση κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων οδοποιίας. • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων. • Εργαστηριακοί και πειραματικοί έλεγχοι υλικών οδοποιίας και οδοστρωμάτων. • Oργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων. • Σχεδιασμός και οργάνωση προκατασκευής. • Διαχείριση Δομικών Βιομηχανιών. • Αξιολόγηση επενδύσεων. • Βελτιστοποίηση παραγωγής κατασκευών. • Oργάνωση και διαχείριση δομικών επιχειρήσεων. • Στοιχεία νομοθετικού πλαισίου κατασκευής και λειτουργίας των έργων. • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στη δομική βιομηχανία. • Χωροταξικός, περιφερειακός και αστικός σχεδιασμός. • Θεωρίες και εφαρμογές του προγραμματισμού- σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη. • Εισαγωγή στη φιλοσοφία, φιλοσοφία της τεχνολογίας. • Αποτίμηση τεχνολογίας.
  Εργαστήρια:

 

 

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ