Από το πανεπιστημιακό έτος 1994-95 λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών στο επίπεδο του διδακτορικού διπλώματος είναι η συντονισμένη οργάνωση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης καθώς και η παραγωγή νέων γνώσεων και τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο και στις ερευνητικές κατευθύνσεις του πολιτικού μηχανικού. Κεντρικός στόχος των σπουδών αυτών είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών περιοχών που σχετίζονται με την τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας με έμφαση σε αυτές που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παρακολούθηση μαθημάτων και διάρκεια σπουδών

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους από την εγγραφή τους.

Το Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή της διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. είχαν Μ.Δ.Ε. η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τριετής και η μέγιστη εξαετής. Για τους υποψήφιους διδάκτορες έγιναν δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι 4 πλήρη ημερολογιακά έτη.