Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές και Αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική"

  • Κωδικός Apella: APP9107
  • ΦΕΚ Προκήρυξης: 1374/20-11-2018/ τ.Γ΄.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του συστήματος Apella: 29/01/2019
  • Υποψηφότητες:
    • Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
    • Gisele Ferreira De Souza
  • Συγκρότηση 15μελούς Εκλεκτορικού Σώματος Σ.Τ. 13/ 19-02-2019.
  • Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 18/03/2019.

Σχετικά αρχεία