Στους τομείς υπάγονται σήμερα 20 από τα 21 θεσμοθετημένα εργαστήρια, άλλα των οποίων δημιουργήθηκαν εξαρχής και άλλα στην πορεία του χρόνου, ενώ άλλα, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή νέων κατευθύνσεων και τη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου στον αντίστοιχο επιστημονικό τους τομέα μετονομάστηκαν και οργανώθηκαν σε νέα βάση, εγκρίνοντας τον εσωτερικό τους κανονισμό και εκλέγοντας νέους διευθυντές εργαστηρίων.

Συγκεκριμένα, τα 20 θεσμοθετημένα εργαστήρια κατά τομείς στη σημερινή τους μορφή απεικονίζονται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα.

Το Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας υπάγεται απευθείας στο τμήμα.

tetk 180

tytp 180

tgm 180

tomesydean 180

Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (T.E.T.K.)
Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.)
Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.)
Μεταφορών και Διαχείρισης ΄Εργων (Tο.Mε.Δ.E.)
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Yλικών και Κατασκευών Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής Εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Oργάνωσης
Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Eδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής Εργαστήριο Οδοποιίας
Εργαστήριο Κατασκευών Oπλισμ. Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης Εργαστήριο Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Εργαστήριο Μηχανικής των υλικών

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Δομικών Yλικών

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής