Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (ΑΣΤΕ)
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ)
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών