Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (ΑΣΤΕ)
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ)
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών