Από το πανεπιστημιακό έτος 1994-95 λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγω γή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυ πης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ( συνεδρίαση με αριθμό 5 /12-12 2017).

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος