Ανακοινώνεται η με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) με θέμα : «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Σχετικό αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5747/τ.Β ́/10-12-2021) ο Κώδικας Δεοντολογίας και καλής Πρακτικής  του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ́/4-8-2017).

ο Global Campus of Human Rights (GC) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (EMA).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (https://international-relations.auth.gr/2021/12/01/δυνατότητα-σπουδών-προπτυχιακών-φοι/) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησης προπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2022 στο  University of Ulsan, της Ν. Κορέας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.

Προκήρυξη μίς θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι".

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών".

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εδαφομηχανική με έμφαση στην ανάλυση γεωτεχνικών έργων".

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χαλύβδινες Κατασκευές - Πειραματικές μέθοδοι, Ευστάθεια".