Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με Δίδακτρα σε Τμήμα του Α.Π.Θ. αποφάσισε τα εξής:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο η πολιτεία οφείλει να παρέχει δωρεάν και ισότιμα σε όλους τους πολίτες, χωρίς προϋποθέσεις· και χωρίς περιορισμούς. Πιστεύει ακράδαντα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να διατηρήσει τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της και πρέπει να έχει ως κεντρικό της στόχο τις μορφωτικές και υλικές ανάγκες του ανθρώπου και την τεχνολογική αναπτυξιακή πορεία της κοινωνίας.

Είναι αντίθετο στην ίδρυση προπτυχιακών σπουδών, στις οποίες η γνώση να παρέχεται με οικονομικό αντίτιμο και στις οποίες η εκπαίδευση αποκτά αγοραίο χαρακτήρα.

Η εξωστρέφεια ενός Πανεπιστημίου στον διεθνή χώρο δεν επιτυγχάνεται με την παροχή εκπαίδευσης έναντι αντιτίμου, αλλά με την ανάδειξη του έργου του και της ποιότητάς του. Άλλωστε, στη χώρα υπάρχουν τα δημόσια Πανεπιστήμια, η ίδρυση των οποίων στηρίχθηκε επάνω σε αυτούς τους στόχους της εξωστρέφειας και της πρόσκλησης αλλοδαπών φοιτητών και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η επιπρόσθετη ίδρυση τέτοιων νέων Τμημάτων.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεν ενστερνίζεται αντιλήψεις περί ανταγωνιστικότητας που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του αγοραίου ανταγωνισμού και υποβαθμίζουν το επίπεδο της γνώσης. Θεωρεί δε ότι υπάρχει ο κίνδυνος σταδιακής απαξίωσης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης με τη μετακίνηση του βάρους από τα δωρεάν προπτυχιακά τμήματα σε τμήματα, στα οποία υπάρχει οικονομικό όφελος.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών καλεί τις πανεπιστημιακές αρχές να μη στηρίξουν ανάλογες πρωτοβουλίες και να προασπίσουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.