Η IAESTE, μη κερδοσκοπική φοιτητική οργάνωση με σκοπό τη διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών για έμμισθη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ανακοινώνει θέσεις έμμισθης πρακτικής στο εξωτερικό μέσω του παγκοσμίου δικτύου της.

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.