Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε, σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021 (αρ. συνεδρίασης Σ.Τ. 17/10-5-2021) και σύμφωνα με τις: ΥΑ Φ1/192329/Β3/ 13-12-2013(ΦΕΚ Β 3185/Β/ 16-12-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΥΑ 48918/Ζ1/28-4-2021(ΦΕΚ 1818/Β/29-4-2021) σε συνδυασμό και με την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021( ΦΕΚ 1814/Β/29-4-2021), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄αριθμ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7-5-2021( ΦΕΚ 1872/Β/8-5-2021)  τα εξής:

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι να είναι δύο (2) ώρες για τα «Δομικά Υλικά Ι» και τρεις (3) ώρες για την «Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι» και για τις «Τεχνικές Σχεδιάσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την  με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021(ΦΕΚ 1814/Β/29-4-2021) ΚΥΑ: Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης /δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCRtest) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες  πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 της ως άνω υπ΄αριθμ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7-5-2021 (ΦΕΚ 1872/Β/8-5-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο, αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολογία.

Στα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής υλικά, αντίστοιχα για κάθε μάθημα:

Δομικά Υλικά Ι

 • Χάρακα
 • Μολύβι
 • Κομπιουτεράκι

Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι

 • Κομπιουτεράκι
 • Χάρακα
 • Διαβήτη
 • Τρίγωνο

Σημείωση: Θα δοθεί τυπολόγιο

Τεχνικές Σχεδιάσεις

 • Μηχανικό μολύβι
 • Σβηστήρες μολυβιού Κλιμακόμετρο με κλίμακες 1:50, 1:100, χάρακες, τρίγωνα
 • Διαβήτη
 • Χαρτί σέλερ διάστασης Α3 (Τουλάχιστον 2)
 • Πινακίδα σχεδίασης (προαιρετικά)
 • Αυτοκόλλητη ταινία (σελοτέιπ)
 • Φάκελος Α3 στον οποίο θα τοποθετηθούν τα σχέδια που παραδίδονται
 • Αριθμομηχανή
 • Η χρήση στένσιλ, ράστερ είναι προαιρετική.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο εξέτασής τους -αίθουσα 539-540: στις 26-5-2021 μία (1) ώρα πριν και στις 27-5-2021  και 28-5-2021 μισή ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης των αντίστοιχων μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων.

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε οι εξετάσεις των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, να διενεργηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσα

Δομικά Υλικά Ι

26-5-2021

10:00-12:00

539-540 (Κτίριο Πολυτεχνικής Σχολής, Πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών- Ισόγειο)

Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων I

27-5-2021

10:00-13:00

539-540

Τεχνικές Σχεδιάσεις

28-5-2021

10:00-13:00

539-540

 Υπενθυμίζεται ότι το  ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. κ.λ.π. είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σχετικό ΦΕΚ