Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020, Άρθρο 13, παρ. 1β.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα υποδείγματα αίτησης