Σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 31/τεύχος Β/19-01-2012  και αφορά στην αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας υποψηφίων για πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα 540/542 της Πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, οι κύριοι: Μαρία-Στυλιανή Βουτετάκη, Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Βασιλική Παλιεράκη, Ξενοφών Παλιός, Ηλίας Στρεπελιάς, Λάζαρος Τζούνης, θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα με έναν από τους παρακάτω τίτλους έκαστος: «Κριτήρια διαρροής» «Κύκλος του Mohr για επίπεδη ένταση» «Υπολογισμός σχέσεων μετασχηματισμού των τροπών στην επίπεδη παραμόρφωση» στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές μέθοδοι στην αντοχή των υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών πολιτικού μηχανικού», Κωδικός
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ297.

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.