Η Γ.Σ.Ε.Σ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 14/21-6-2016, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18, επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από 4 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, θα κληθούν για εγγραφή επιλαχόντες από την αντίστοιχη με την κενή θέση κατηγορία.

Πίνακας επιτυχόντων