Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 15/21-6-2017 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της την παρ. 1γ του άρθρου 6, την παρ. 10, το άρθρο 33 και τις παρ. 22α και 22γ του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2083/1992 και μετά από εκτενή συζήτηση, αποφασίζει τις πρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές του Τμήματος, ώστε να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επανεξέτασή τους σε μαθήματα του προγράμματος Σπουδών:

  1. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης κάθε φορά που συμπληρώνουν τέσσερις (4) αποτυχίες σε ένα μάθημα.
  2. Για να ασκήσει το δικαίωμα αυτό κάποιος φοιτητής, θα πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας τρία (3) στις προηγούμενες εξετάσεις του μαθήματος και να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τέσσερα (4) σε μία εξεταστική περίοδο.
  3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία.