Η Γ.Σ.Ε.Σ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 15/11-7-2017, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18, επικύρωσε πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Πίνακας επιτυχόντων