Μετά από πρόταση ομάδας φοιτητών του Τμήματος μας και την αποδοχή της από την συνέλευση του τμήματος, στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος δημιουργήθηκε,  σε τμήμα του Εκθετηρίου των περιοδικών εκδόσεων (ισόγειο), Αποθετήριο
Εκπαιδευτικού Υλικού από εκτυπώσεις και φωτοτυπίες που οι φοιτητές έχουν χρησιμοποιήσει και δεν χρειάζονται πλέον.

Το υλικό αυτό θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από το  περιβάλλον ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning με στόχο τη βοήθεια των φοιτητών και τον περιορισμό της συνεχούς και άσκοπης αναπαραγωγής αντιγράφων. Βασικός όρος λειτουργίας του Αποθετηρίου είναι η αποκλειστική προέλευση του υλικού από το εκπαιδευτικό υλικό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αποκλείεται δηλαδή υλικό που προέρχεται από άλλες πηγές, κύρια για λόγους προστασίας  πνευματικών δικαιωμάτων ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Στο χώρο που παραχωρήθηκε από τη Βιβλιοθήκη, υπάρχουν θυρίδες (κουτιά) που φιλοξενούν τα αντίγραφα του  εκπαιδευτικού υλικού ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές εναποθέτουν το υλικό που δεν χρειάζονται πλέον στην αντίστοιχη με το εξάμηνο θυρίδα, από όπου το παραλαμβάνει ο επόμενος φοιτητής. Για ένα μάθημα είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα του ενός αντίτυπα. Η διακίνηση του υλικού θα γίνεται με ευθύνη των φοιτητών χωρίς να απαιτείται  εποπτεία από τη Βιβλιοθήκη ή το Τμήμα. Είναι αυτονόητο ότι η διαθεσιμότητα του υλικού εξαρτάται από την  συμμετοχή των φοιτητών, την απόθεση υλικού που δεν χρειάζονται και την επαναφορά του υλικού μετά την χρήση  του.