Η Συνέλευση του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, για έξι (6) μήνες με σύμβαση μερικής απασχόλησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (4,500 €) μεικτά,

στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου Στατική και Δυναμική των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., όπως είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1625, 2 Νοεμβρίου 2004, και έχει ως εξής:

«Ανελαστική σεισμική απόκριση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα».

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο