Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ. Καλούνται οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ3969/13-11-2017 τ.Β΄).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 της ως άνω τροποποιητικής Υπουργικής απόφασης: «... Μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, στα συλλογικά όργανα μετέχουν οι φοιτητές βάσει της σειράς κατάταξης στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές».

Σχετικά Αρχεία