Την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018  και  ώρα  12:15  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
3.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
4.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
5.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός και εισήγηση για επανίδρυση του ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
6.      Πρόταση για συμμετοχή του Τμήματος σε νέο ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης) .
7.      Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
8.      Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Περιοχής» (Επισπεύδων : Τμήμα Βιολογίας).