Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018  και  ώρα 14.15 θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφών μετά από αιτήσεις θεραπείας ενστάσεων, επί των αποτελεσμάτων ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
3.      Επικαιροποίηση του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος.
4.      Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
5.      Αναθέσεις διδασκαλίας ΑΣΤΕ, για το εαρινό εξάμηνο 2017-18.
6.      Φοιτητικά.
7.      Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
8.      Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
9.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
10.     Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
11.     Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
12.     Νέος Εσωτερικός Κανονισμός και εισήγηση για επανίδρυση του ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
13.     Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του νέου ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Επισπεύδων: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης) .
14.     Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
15.     Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Περιοχής» (Επισπεύδων : Τμήμα Βιολογίας).

Σχετικά Αρχεία