Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων με τον αναπληρωτή του, των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. ΕΕΠ των Τομέων και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Ειδικότερα:

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος.
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος.
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος.

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στις συνελεύσεις των Τομέων
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στις συνελεύσεις των Τομέων
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ στη συνέλευση του ΤΥΤΠ.