Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της με αριθμό 4/11-10-2018, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-19, επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.


Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018.

Πίνακας επιτυχόντων