Στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί συνοπτικές Οδηγίες για τις εγγραφές (http://dps.auth.gr/el), ενώ είναι διαθέσιμος και επικαιροποιημένος ο Οδηγός Επιβίωσης (http://www.dps.auth.gr/el/info/main).

Επίσης, στις ενότητες Σίτισης (http://dps.auth.gr/el/feeding) και Στέγασης (http://dps.auth.gr/el/housing) της ιστοσελίδας του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες.

Οδηγός Επιβίωσης ΤΠΜ