Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Θ΄ εξαμήνου και όσοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει τη διπλωματική τους εργασία, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 30/11/2020 (Δευτέρα) έως 15/1/2021 (Παρασκευή), αίτηση – δήλωση για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, προσδιορίζοντας το μάθημα / γνωστική περιοχή (συνεννόηση με τον επιβλέποντα).


Η αίτηση – δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

web.civil.auth.gr / Το Τμήμα / Αιτήσεις-Πιστοποιητικά / Αιτήσεις - πιστοποιητικά προπτυχιακών φοιτητών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ / ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ / Α.Ε.Μ. /ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ / ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (χωρίς τελείες)*
Π.Χ. Θέμα / Subject του email σας:
    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / 14124 / ΤΣΩΝΟΣ / ΤΕΤΚ
    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ / ΜΙΤΑΚΗΣ / 13976 / ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ / ΤΥΤΠ
    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ / ΚΑΛΟΥΔΗΣ / 14522 / ΜΠΑΚΑΣΗΣ / ΤΓΜ
    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ / ΣΦΥΡΗ / 13998 / ΞΕΝΙΔΗΣ / ΤΟΜΕΔΕ

*
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών (TETΚ)
Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος (TYTΠ)
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (TΓM)
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (ΤΟΜΕΔΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ

    • Αιτήσεις που δεν ακολουθούν το αναφερόμενο πρωτόκολλο δεν θα γίνουν δεκτές.
    • Οι αιτήσεις - δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται μόνο μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος.
    • Δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση οι φοιτητητές/ριες που υπέβαλλαν αίτηση-δήλωση στο παρελθόν.
    • Για την επιλογή του θέματος ο φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να σχετίζεται με ένα η περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του κύκλου κατεύθυνσης (τομέα) που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν περισσότεροι του ενός τομείς, αρκεί στο κύριό του μέρος να καλύπτεται από γνωστικό αντικείμενο του τομέα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
    • Η διπλωματική εργασία ανατίθεται από έναν τομέα ή και από περισσότερους τομείς του τμήματος σε ένα φοιτητή ή σε δύο φοιτητές, εφόσον η έκταση της εργασίας είναι μεγάλη ή οι απαιτήσεις του θέματος το επιβάλλουν.

Θεσσαλονίκη, 25/11/2019
Από τη Γραμματεία του Τμήματος