Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εδαφομηχανική με έμφαση στην ανάλυση γεωτεχνικών έργων".

Αριθμ. Προκήρυξης: 48640/26-7-2021 (κενή θέση).

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική με έμφαση στην ανάλυση των γεωτεχνικών έργων» ανταποκρίνεται κατ’ αρχήν στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ΕΕΘΓΣΜ (Εδαφομηχανική) και εστιάζει στη μελέτη γεωτεχνικών έργων (Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Εκσκαφές, Γεωτεχνικά έργα με περιβαλλοντικό σχεδιασμό, Έργα προστασίας περιβάλλοντος, Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).