Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών".

Αριθμ. Προκήρυξης: 48633/26-7-2021(κενή θέση).

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Περιλαμβάνει βασικούς πυλώνες του τεχνικού αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού της Οδοποιίας και ειδικότερα τον γεωμετρικό σχεδιασμό οδών και τη χάραξη στον χώρο οδών και αυτοκινητοδρόμων, την κατασκευή χωματουργικών έργων με σύγχρονες μεθόδους και τον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων συγκοινωνιακού και υδραυλικού χαρακτήρα.