Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση της με αριθμό 2949/16-10- 2017 αποφάσισε την έγκριση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Τα Μητρώα αυτά επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο.