Έκδοση του 1ου επίσημου e-Newsletter γαι το έργο TIMMOD (ENI-CBC BSB1029) με τίτλο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

E-newsletter TIMMOD Greek.pdf

Ιστοσελίδα έργου: http://timmod.org/

Έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσω των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας

(CBC) στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI).