Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/2839) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τις
υποτροφίες του  " TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN SUMMER SCHOOL ".