Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:

  • α) το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,
  • β) την με αρ. 2936/20.12.16 συνεδρίαση της Συγκλήτου για την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ, και
  • γ) την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017,

προκηρύσσει την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σχετικά αρχεία