Επιλογή μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τα ECTS, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων αυτών. Ανταποκρίνεται δε σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος. Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 14 του ν. 3549) δεν επιτρέπεται από τους φοιτητές η επιλογή και η εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανώτερων εξαμήνων, αν δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε υποχρεωτικό μάθημα κατώτερων εξαμήνων, η γνώση του οποίου, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανώτερων εξαμήνων («προαπαιτούμενα» μαθήματα). Ωστόσο, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεν θεώρησε την ύπαρξη υποχρεωτικών μαθημάτων, η γνώση του περιεχομένου των οποίων να θεωρείται προαπαιτούμενο για την κατανόηση του περιεχομένου άλλων μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων. Έτσι, η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα θεωρείται ενδεικτική και δεν υπάρχει προαπαίτηση επιτυχούς εξέτασης σε κάποιο μάθημα για την παρακολούθηση άλλου. Αυτό δίνει την ευελιξία στους φοιτητές να επιλέξουν άλλη σειρά μαθημάτων από αυτήν που υποδεικνύει το πρόγραμμα σπουδών.

O φοιτητής σε κάθε εξάμηνο έχει την υποχρέωση να επιλέξει τα μαθήματα της προτίμησής του, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική γραμματεία. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά.

O αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει ο κάθε φοιτητής στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους ανέρχεται το πολύ σε νχειμερ. εξαμ.+ μ, όπου: ν είναι ο αριθμός των εξαμηνιαίων μαθημάτων που προβλέπεται να διδαχθούν σε εκείνο το εξάμηνο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και μ αριθμός μικρότερος ή ίσος του 6. Αντιστοίχως, ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει στο εαρινό εξάμηνο της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς είναι: νεαριν. εξαμ.+ 6 – μ. Με τη ρύθμιση αυτή το συνολικό κατ’ έτος μέγιστο πλήθος μαθημάτων παραμένει σταθερό και ίσο με: νχειμερ. εξαμ. + νεαριν. εξαμ.+ 6. Ειδικά οι φοιτητές του 9ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν κάθε εξάμηνο μέχρι 15 μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Οι επί διπλώματι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όσα μαθήματα επιθυμούν, του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.

O φοιτητής είναι ελεύθερος σε κάθε εξάμηνο μέσα στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων που θα επιλέξει, να δηλώσει μαθήματα από οποιοδήποτε εξάμηνο, αρκεί να διδάσκονται στην αντίστοιχη περίοδο (χειμερινή ή εαρινή). Είναι αυτονόητο ότι στο συνολικό αριθμό μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να συμπεριλάβει και μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία έχει αποτύχει. Μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ενημερώνεται και για τη βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο φοιτητής θα παρακολουθήσει τα μαθήματα που δήλωσε και μόνο σ’ αυτά έχει το δικαίωμα να εξεταστεί. Αλλαγές στη δήλωση των μαθημάτων γίνονται μόνο κατόπιν αιτήσεως, που ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει προς τη συνέλευση του τμήματος και μόνον εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και μέχρι πριν από ένα μήνα από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. O φοιτητής δεν μπορεί να εξετασθεί σε μαθήματα που δεν δήλωσε στο συγκεκριμένο εξάμηνο, έστω και αν ορισμένα από αυτά είναι μαθήματα που τα είχε δηλώσει παλαιότερα και στις εξετάσεις τους είχε αποτύχει.

Στους φοιτητές που μετεγγράφονται από άλλα Α.Ε.Ι. δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.