Επιλογή Τομέα

Κάθε φοιτητής, όταν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των επτά πρώτων εξαμήνων των σπουδών του, δηλώνει (στην αρχή του 8ου ακαδημαϊκού εξαμήνου) τον τομέα, στον οποίο επιθυμεί να ειδικευθεί. Αν στην πορεία του χρόνου ο φοιτητής για οποιονδήποτε λόγο αλλάξει άποψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτηση προς τη συνέλευση του τμήματος αλλαγή της αρχικής του δήλωσης και να επιλέξει άλλο τομέα της προτίμησής του. Τότε όμως είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα επιλογής του τομέα αυτού από το 7ο εξάμηνο και μετά που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών.