Παραδόσεις μαθημάτων

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 33 του ν.4009/11) υποχρεωτικά τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια εξετάσεων ορίζεται από τον οργανισμό του ιδρύματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αυτός αριθμός διδακτικών εβδομάδων σε κάποιο μάθημα, το μάθημα αυτό θεωρείται μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του. Σε περίπτωση εξέτασης μη διδαχθέντος μαθήματος, η εξέταση θεωρείται άκυρη και ο βαθμός δεν μπορεί να συνυπολογισθεί για τη λήψη του διπλώματος. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής (παρ 6, άρθρο 33 ν 4009/11).