Διπλωματική εργασία

H διπλωματική εργασία είναι μια επιστημονική εργασία που εκπονεί ο φοιτητής πολιτικός μηχανικός στο τελευταίο (10ο) εξάμηνο για την ολοκλήρωση των σπουδών του και την απόκτηση του διπλώματος του. Σκοπό έχει να τον βοηθήσει αφενός να συστηματοποιήσει και να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε από τις σπουδές του και αφετέρου να εμβαθύνει σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα η διπλωματική εργασία αποτελεί το πρώτο εκτεταμένο τεχνικό και επιστημονικό κείμενο, που καλείται να συντάξει ο μέλλων πολιτικός μηχανικός σύμφωνα με μια επιστημονική μεθοδολογία. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να σχετίζεται με ένα η περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του κύκλου κατεύθυνσης (τομέα) που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν περισσότεροι του ενός τομείς, αρκεί στο κύριό του μέρος να καλύπτεται από γνωστικό αντικείμενο του τομέα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Η διπλωματική εργασία ανατίθεται από έναν τομέα ή και από περισσότερους τομείς του τμήματος σε ένα φοιτητή ή σε ολιγομελή ομάδα φοιτητών (όχι μεγαλύτερη των τριών ατόμων), εφόσον η έκταση της εργασίας είναι μεγάλη ή οι απαιτήσεις του θέματος το επιβάλλουν. Οι τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών ορίζονται από τους τομείς, μετά από πρόταση των επιβλεπόντων και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στη γραμματεία δήλωση για τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας από 1η έως 15 Δεκεμβρίου. Η γραμματεία αποστέλλει σε κάθε τομέα κατάσταση με τα ονόματα των φοιτητών και των αντίστοιχων επιβλεπόντων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα προτείνεται η τριμελής εξεταστική επιτροπή για κάθε φοιτητή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών γίνεται δημόσια, σε ιδιαίτερη ανοικτή εκδήλωση του κάθε τομέα κατά τις οριζόμενες ημερομηνίες κάθε εξεταστικής περιόδου, παρουσία των τριμελών επιτροπών, άλλων μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Η οργάνωση της εκδήλωσης γίνεται με ευθύνη των διευθυντών των τομέων, που καταρτίζουν το πρόγραμμα των παρουσιάσεων. H παρουσίαση κάθε διπλωματικής εργασίας διαρκεί προκαθορισμένο χρόνο.

Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με βάση την πληρότητα του περιεχομένου της, το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέματος και τις οδηγίες του επιβλέποντος, την αισθητική ποιότητα των παραδοτέων της εργασίας και την επιτυχή προφορική παρουσίαση και εξέταση. Σε περιπτώσεις ομαδικών εργασιών, ο βαθμός κάθε μέλους της ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως της συμμετοχής του και της απόδοσής του στην εκπόνηση και παρουσίαση της εργασίας. Επιτυχής βαθμός στη διπλωματική εργασία θεωρείται ο μεγαλύτερος του 5,0 και ισοδυναμεί βαθμολογικά με την αξία 12 μαθημάτων.