Βαθμός Διπλώματος

Το δίπλωμα πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. O βαθμός αυτός θεωρείται:

  • Άριστα από 8,50 μέχρι και 10
  • Πολύ καλά από 6,50 μέχρι και 8,49
  • Καλά από 5,00 μέχρι και 6,49

O τελικός βαθμός του διπλώματος προκύπτει από τη μαθηματική σχέση:

Βαθμός διπλώματος = ( Μ1 + Μ2 + ... + Μν + 12 x ΔΕ ) / ( ν + 12 )

όπου: ν το πλήθος των μαθημάτων, M1, M2, …, Mν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, ΔE ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας.