Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως τις αρχές που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://www.ehea.info) και τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π. (http://www.hqa.gr).

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έργο αυτό επιτελείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.-Α.Π.Θ., https://qa.auth.gr/), η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου, της λειτουργίας, των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ, τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο Α.Π.Θ., καθώς και την ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ στην κοινωνία, στην πολιτική ηγεσία και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται αξιολόγηση σε δύο στάδια:

 • Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες (εσωτερική αξιολόγηση). Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται κάθε χρόνο εσωτερική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις υποδομές, κτλ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκεντρώνει τις εσωτερικές αξιολογήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων και συντάσσει κάθε δύο χρόνια την εσωτερική έκθεση του ιδρύματος.
 • Το δεύτερο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του έργου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (εξωτερική αξιολόγηση) και πραγματοποιείται (το αργότερο) κάθε τέσσερα χρόνια.

Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
 • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
 • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματός μας συγκροτείται από:

 • την κα Κατερίνα Τσικαλουδάκη, επίκουρη καθηγήτρια (συντονίστρια),
 • τον κ. Νικόλαο Θεοδοσίου, αναπληρωτή καθηγητή,
 • τον κ. Χρίστο Πυργίδη, καθηγητή,
 • τον κ. Θεόδωρο Χατζηγώγο, καθηγητή.

Επιτροπές Τμήματος

Η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 2013 από 5 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τελική έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης του Α.Π.Θ.