Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως τις αρχές που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://www.ehea.info) και τις κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. (http://www.hqa.gr).

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έργο αυτό επιτελείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.-Α.Π.Θ., https://qa.auth.gr/), η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου, της λειτουργίας, των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ, τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο Α.Π.Θ., καθώς και την ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ στην κοινωνία, στην πολιτική ηγεσία και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
 • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
 • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματός μας συγκροτείται από:

 • την κα Κατερίνα Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια (συντονίστρια),
 • τον κ. Ευάγγελου Ευθυμίου, επίκουρο καθηγητή,
 • την κ. Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 • τον κ. Δημήτριο Πιτιλάκη, αναπληρωτή καθηγητή.

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Κύρια αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) ΑΠΘ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του με την παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο αντικείμενο του κλάδου του πολιτικού μηχανικού, αλλά παράλληλα και η καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής συνείδησης σε όλα τα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, βασισμένης στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία διακίνησης των ιδεών και στην ελευθερία της έκφρασης.

Η πολιτική ποιότητας του ΤΠΜ ΑΠΘ εστιάζει στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, της ερευνητικής δραστηριότητας και της λειτουργίας του, καθώς και στη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, έχοντας ως γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους.

Στρατηγικοί στόχοι – στόχοι ποιότητας ΤΠΜ ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που έχει αναπτύξει το ΤΠΜ ΑΠΘ ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΜΟΔΙΠ (σύμφωνα με τους Ν. 4009/2011 και 4653/2020), καθορίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και οι επί μέρους στόχοι ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της υλοποίησής τους.

Στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών συγκαταλέγονται:

 • η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση,
 • η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην έρευνα,
 • η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας του Τμήματος,
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της ανάδειξης του έργου που συντελείται στο Τμήμα στην κοινωνία, στην πολιτεία και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα
 • η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τους επαγγελματικούς και τους επιστημονικούς φορείς, επιδιώκοντας πάντα
 • διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.