ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

 • Θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη εδαφομηχανική-εδαφοδυναμική.
 • Τεχνική γεωλογία.
 • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων.
 • Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, εδαφοδυναμικής και βραχομηχανικής.
 • Τεχνική σεισμολογία.
 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική.
 • Αντιστηρίξεις.
 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη βραχομηχανική.
 • Φράγματα.
 • Σήραγγες.
 • Υπόγεια έργα.
 • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα.
 • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών.
 • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους.
 • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών.
 • Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία.
 • Περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία.
 • Φυσικοί κίνδυνοι.
 • Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική.
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική.
 • Γεωδαισία.
 • Δορυφορική γεωδαισία.
 • Τεχνική γεωδαισία.
 • Χαράξεις τεχνικών έργων.
 • Επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις.
 • Αυτοματοποιημένη σχεδίαση.
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
 • Μέθοδοι και εφαρμογές φωτοερμηνείας - τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας - γεωπληροφοριακών συστημάτων.
 • Εφαρμοσμένα μαθηματικά με έμφαση στις διαφορικές εξισώσεις και την κλασική θεωρία πεδίου Μαθηματικά μοντέλα.
 • Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση

Εργαστήρια: