ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

• Θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη εδαφομηχανική - εδαφοδυναμική. • Τεχνική γεωλογία. • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων. • Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, εδαφοδυναμικής και βραχομηχανικής. • Τεχνική σεισμολογία. • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική. • Αντιστηρίξεις. • Θεωρητική και εφαρμοσμένη βραχομηχανική. • Φράγματα. • Σήραγγες. • Υπόγεια έργα. • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα. • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών. • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους. • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών. • Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία. • Περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία. Φυσικοί κίνδυνοι. • Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική. • Εφαρμοσμένη γεωφυσική. • Γεωδαισία. • Δορυφορική γεωδαισία. • Τεχνική γεωδαισία. • Χαράξεις τεχνικών έργων. • Επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις. • Αυτοματοποιημένη σχεδίαση. • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. • Μέθοδοι και εφαρμογές φωτοερμηνείας - τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας - γεωπληροφοριακών συστημάτων.

Εργαστήρια: