ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

 • Στατική και δυναμική των κατασκευών.
 • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία.
 • Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών.
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων.
 • Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές.
 • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας.
 • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.
 • Φαινόμενα αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής.
 • Στοχαστική ανάλυση.
 • Βελτιστοποίηση των κατασκευών.
 • Αξιοπιστία των κατασκευών.
 • Προσομοίωση πολλαπλών κλιμάκων σύνθετων υλικών και κατασκευών.
 • Εφαρμοσμένα μαθηματικά στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.
 • Μη-γραμμική ανάλυση.
 • Ανάλυση Ειδικών Κατασκευών.
 • Κατασκευές σκυροδέματος.
 • Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Γεφυροποιία.
 • Προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Μεταλλικές κατασκευές.
 • Ευστάθεια και μεταλυγισμική απόκριση υποστηλωμάτων, δίσκων και κελυφών.
 • Μεταλλουργική τεχνολογία συγκολλήσεων, υπολογιστική προσομοίωση διαδικασιών συγκόλλησης.
 • Χάλυβες υψηλής αντοχής.
 • Πειραματική διερεύνηση μεταλλικών κατασκευών.
 • Τεχνολογία ανέγερσης ειδικών μεταλλικών έργων.
 • Δομικά υλικά.
 • Οικοδομική.
 • Φυσική των κτιριακών κατασκευών.
 • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων.
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική.
 • Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου.
 • Μηχανική των Υλικών.
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων.
 • Πειραματική μηχανική υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών.
 • Μετρήσεις πεδίου.
 • Πειραματική αποτίμηση κατασκευών υπό κλίμακα σε σεισμική τράπεζα.
 • Πειραματική αποτίμηση λιθοδομών και τοιχοποιιών.
 • Πειραματική αποτίμηση μεθόδων ενίσχυσης κτιρίων και μνημειακών κατασκευών.
 • Πειραματικές μέθοδοι στη μικρομηχανική και εμβιομηχανική.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων.
 • Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κτλ).
 • Σύμμεικτες κατασκευές.
 • Ξύλινες κατασκευές.
 • Πυροπροστασία των κατασκευών.
 • Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών.
 • Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον.
 • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κτλ).
 • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές.
 • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές.
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές.
 • Τεχνολογία σκυροδέματος.

Εργαστήρια: