ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

• Στατική και δυναμική των κατασκευών. • Κατασκευές σκυροδέματος. • Μεταλλικές κατασκευές. • Δομικά υλικά. • Oικοδομική. • Φυσική των κτιριακών κατασκευών. • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων. • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία. • Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών. • Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές. • Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου. • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων. • Πειραματική μηχανική. • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων. • Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κ.τ.λ.). • Σύμμεικτες κατασκευές. • Ξύλινες κατασκευές. • Πυροπροστασία των κατασκευών. • Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών. • Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον. • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κ.τ.λ.). • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές. • Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές. • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές. • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές. • Τεχνολογία σκυροδέματος. • Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Γεφυροποιία. • Προεντεταμένο σκυρόδεμα. • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου. • Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα). • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.

Εργαστήρια: