ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

 • Σχεδιασμός των μεταφορών.
 • Οικονομική των μεταφορών.
 • Οδική ασφάλεια.
 • Κυκλοφοριακός έλεγχος.
 • Συστήματα μεταφορών και εφοδιασμού.
 • Δημόσιες συγκοινωνίες.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση θαλάσσιων μεταφορών.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση εναέριων μεταφορών.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση σιδηροδρομικών μεταφορών.
 • Μετακίνηση και πρόσβαση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες.
 • Επιπτώσεις μεταφορικών συστημάτων και υποδομών στο περιβάλλον.
 • Εφαρμογές πληροφορικής στις μεταφορές.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής.
 • Διαχείριση κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων οδοποιίας.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων.
 • Εργαστηριακοί και πειραματικοί έλεγχοι υλικών οδοποιίας και οδοστρωμάτων.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορικών μέσων.
 • Οργάνωση και διοίκηση τεχνικών έργων στον κύκλο ζωής τους.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων σε τεχνικά έργα και υποδομές.
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγής κατασκευών.
 • Οργάνωση και διοίκηση τεχνικών επιχειρήσεων.
 • Στοιχεία νομοθετικού πλαισίου μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τεχνικών έργων και υποδομών.
 • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην κατασκευαστική βιομηχανία.
 • Εφαρμοσμένα μαθηματικά, ποσοτικές μέθοδοι και εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας σε θέματα πολιτικού μηχανικού.
 • Οικονομική διαχείριση, κοστολόγηση και αξιολόγηση της κατασκευής τεχνικών έργων και υποδομών.
 • Αξιολόγηση, επιλογή, σχεδιασμός και οργάνωση χρήσης δομικών μηχανημάτων κατασκευαστικών έργων.
 • Διαχείριση κινδύνων στον κύκλο ζωής τεχνικών έργων και υποδομών.
 • Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση στον κύκλο ζωής τεχνικών έργων και υποδομών.
 • Διαχείριση έργων με τη μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας.
 • Χωροταξικός, περιφερειακός και αστικός σχεδιασμός.
 • Θεωρίες και εφαρμογές του προγραμματισμού - σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία, φιλοσοφία της τεχνολογίας.
 • Αποτίμηση τεχνολογίας.

Εργαστήρια: