ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

• Σχεδιασμός των Μεταφορών. • Oικονομική των Μεταφορών. • Oδική ασφάλεια. • Κυκλοφοριακός έλεγχος. • Συστήματα Μεταφορών και Logistics. • Δημόσιες Συγκοινωνίες. • Σχεδιασμός και οργάνωση θαλάσσιων μεταφορών. • Σχεδιασμός και οργάνωση εναέριων μεταφορών. • Σχεδιασμός και οργάνωση σιδηροδρομικών μεταφορών. • Μετακίνηση και πρόσβαση ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρίες. • Επιπτώσεις μεταφορικών συστημάτων και υποδομών στο περιβάλλον. • Εφαρμογές πληροφορικής στις μεταφορές. • Σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής. • Σχεδιασμός και κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής. • Διαχείριση κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων οδοποιίας. • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων. • Εργαστηριακοί και πειραματικοί έλεγχοι υλικών οδοποιίας και οδοστρωμάτων. • Oργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων. • Σχεδιασμός και οργάνωση προκατασκευής. • Διαχείριση Δομικών Βιομηχανιών. • Αξιολόγηση επενδύσεων. • Βελτιστοποίηση παραγωγής κατασκευών. • Oργάνωση και διαχείριση δομικών επιχειρήσεων. • Στοιχεία νομοθετικού πλαισίου κατασκευής και λειτουργίας των έργων. • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στη δομική βιομηχανία. • Χωροταξικός, περιφερειακός και αστικός σχεδιασμός. • Θεωρίες και εφαρμογές του προγραμματισμού- σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη. • Εισαγωγή στη φιλοσοφία, φιλοσοφία της τεχνολογίας. • Αποτίμηση τεχνολογίας.

Εργαστήρια: