ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Οικολογία για Μηχανικούς.
 • Μηχανική των ρευστών.
 • Υδραυλική κλειστών και ανοιχτών αγωγών.
 • Υπόγεια υδραυλική.
 • Πειραματική και υπολογιστική υδραυλική.
 • Περιβαλλοντική και οικολογική υδραυλική.
 • Μη μόνιμες ροές.
 • Υδραυλικές Κατασκευές.
 • Υδραυλική των φραγμάτων και υδροηλεκτρικά έργα.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Πλημμύρες, αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση της διακινδύνευσης.
 • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων.
 • Ιστορία της υδραυλικής.
 • Τεχνική υδρολογία.
 • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων.
 • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων.
 • Αειφόρος ανάπτυξη για το περιβάλλον.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων.
 • Βιώσιμη διαχείριση νερού.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Διαχείριση διακρατικών λεκανών απορροής.
 • Περιβαλλοντική μηχανική.
 • Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος.
 • Αέρια ρύπανση.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων.
 • Ακτομηχανική και θαλάσσια μηχανική.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση λιμενικών, θαλάσσιων, παράκτιων τεχνικών έργων και έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών.
 • Κατάκλυση παράκτιων περιοχών και διαχείριση διακινδύνευσης.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών.
 • Ανανεώσιμες πηγές στη θάλασσα.
 • Παρακολούθηση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Παράκτια ωκεανογραφία.
 • Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Οικονομική περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβλητότητας.
 • Βιώσιμος σχεδιασμός τεχνικών έργων.

Εργαστήρια: