ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

O τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών:

• Μηχανική των ρευστών. • Τεχνική υδρολογία. • Ροές υπό πίεση. • Ροές με ελεύθερη επιφάνεια. • Υπόγεια υδραυλική. • Πειραματική υδραυλική. • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων. • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων. • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. • Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα. • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων. • Υδροηλεκτρικά έργα. • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. • Ακτομηχανική. • Παράκτια ωκεανογραφία. • Λιμενικά έργα. • Θαλάσσια έργα (παράκτια και ανοικτής θάλασσας). • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών. • Διαχείριση παράκτιων ζωνών. • Ήπιες μορφές ενέργειας. • Διαχείριση στερεών αποβλήτων. • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. • Oικονομική περιβάλλοντος.

Εργαστήρια: