Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (ΑΣΤΕ)