Σε συνέχεια της 26146/Ζ1/14.2.2018 Υ.Α. με την οποία προκηρύχτηκε το πρόγραμμα υποτροφιών χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η συμπληρωματική προκήρυξη, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις χώρες:

Στο συνημμένο αρχείο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός, ότι λόγω των καταλήψεων του Τμήματος από φοιτητές μας, δεν πραγματοποιήθηκαν μαθήματα επτά (7) ημέρες, αποφάσισε, την παράταση του εαρινού εξαμήνου κατά μια βδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 8-6-2018 και την παράλληλη μετατόπιση του προγράμματος εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018, από 11-6-2018 έως 6-7-2018, όπως φαίνεται και στα σχετικά αρχεία.

http://web.civil.auth.gr/proptixiakes/progexams.html

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα της γαλλικής κυβέρνησης "Make Our Planet Great Again".

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκηρύσσει τη χορήγηση από μίας ετήσιας υποτροφίας για φοιτητές/τριες συναφών με τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών αντίστοιχα, συνολικού ποσού 7.000€ εκάστη.

Ανακοινώνεται η πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα.

Σχέτικα Αρχεία