Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στο σχετικό αρχείο βρίσκεται ανά Αριθμό Μητρώου φοιτητή ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του. Αφορά τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 εκτός των μετεγγραφών, μεταφοράς θέσης και κατατακτήριων, καθώς και τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μέσω μετεγγραφής, μεταφορά θέσης και κατατακτήριες.

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται από 21/1/2021 έως 1/2/2021 να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr, επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη Εξεταστική Περίοδο (χειμερινό εξαμήνο 2020-21).

Σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η Σύγκλητος του ΑΠΘ με την υπ΄αριθμ 2464/19-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ρ643Ψ8ΧΒ-ΨΣ7) επιβεβαιώνει την ισχύ της με αριθμ. 25048/27-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΓΕ46Ψ8ΧΒ-2ΨΗ, συνεδρίαση με αριθμό 3024/26-5-2020) απόφασής της, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, όπως παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, σε συνεργασία με τη EMDR Hellas, διοργανώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις EMDR online σε μικρές ομάδες φοιτητών και φοιτητριών όπου θα εφαρμοστούν ειδικά πρωτόκολλα με στόχο την συναισθηματική αποφόρτιση-αυτοφροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη τους. 

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις για τη διοργάνωση τριών διεθνών διαγωνισμών:

WRICOS (Writing Contest of SUN),

PHOCOS (Photo Contest of SUN) και  

S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021, από το Silk Road Universities (SUN) Network.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. συνεδρίασης 9/22-12-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος)  καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την  διάταξη –τροπολογία  που αφορά στην  άμεση  απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών Κολλεγίων  εξισώνοντάς τα κατ’ ουσίαν με  αυτά των Mηχανικών-αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ της χώρας μας.  Τάσσεται στο πλευρό του ΤΕΕ στον αγώνα του ενάντια στην τροπολογία αυτή  και ζητά την  άμεση επαναφορά της διαδικασίας απόδοσης  επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ΤΕΕ με την καθιέρωση ουσιαστικών εξετάσεων που θα διεξάγονται από αυτό.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με Δίδακτρα σε Τμήμα του Α.Π.Θ. αποφάσισε τα εξής:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι ο χώρος των πανεπιστημίων αποτελεί χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστης έρευνας και διδασκαλίας. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αποφάσισε ότι είναι αντίθετη στη δημιουργία Αστυνομικού Σώματος, το οποίο να υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. Αντιθέτως προτείνει τη δημιουργία Σώματος Πανεπιστημιακής Φύλαξης το οποίο να αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Αρχές.