Για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σημαντικό εργαλείο αποτελεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές.

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε στο Τμήμα μας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν τη λήξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, σε περίοδο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική αξιολόγηση γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. (https://qa.auth.gr/student). Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια συνδέεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού του/της λογαριασμού (αφού επιλέξει το σύνδεσμο «είσοδος» επάνω δεξιά»). Με την είσοδό του/της στο σύστημα εμφανίζονται τα ερωτηματολόγια των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, στα οποία είναι εγγεγραμμένος /η.

Το ερωτηματολόγιο του μαθήματος συμπληρώνεται σε δύο βήματα: Στο πρώτο βήμα επιλέγονται οι διδάσκοντες, των οποίων τις διαλέξεις ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει, και στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα για την αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων. Για την απάντηση των ερωτήσεων γίνεται χρήση διαβαθμισμένης κλίμακας (0, 25, 50, 75, 100). Ποσοτικοποιείται με αυτόν τον τρόπο η θετική, ουδέτερη ή αρνητική στάση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε κάθε ερώτημα. Για να υποβληθεί επιτυχώς η αξιολόγηση του μαθήματος θα πρέπει να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της διαδικασίας με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ανωνυμία των απαντήσεων. Κανένα μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού δε λαμβάνει γνώση για το ποιοι φοιτητές συμμετείχαν και κανένας δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τις απαντήσεις που δόθηκαν.

Οι διδάσκοντες αποκτούν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων τους μετά την ανακοίνωση των βαθμών της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Η διατυπωμένη άποψη και τα σχόλια των φοιτητών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του επιτελούμενου έργου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους διδάσκοντες κατά το σχεδιασμό του μαθήματος για το επόμενο εξάμηνο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των σπουδών μας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στις διδακτικές ομάδες, με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. συντάσσεται έκθεση, στην οποία αποτιμάται συνολικά το εκπαιδευτικό έργο του εξαμήνου (αναφορικά με τη διενέργεια των μαθημάτων, τους διδάσκοντες, τις υποδομές, κτλ.), εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται δημοσίως στην ιστοσελίδα του.


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017


Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Αρχείο αποτίμησης αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016