ο ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρονται:

Σχετική πληροφόρηση για το κόστος και τις προϋποθέσεις οικονομικών ελαφρύνσεων, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost

Αιτήσεις και Αναλυτική Πληροφόρηση (https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/programs)