Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.