Στις 9 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες.

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες και η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 9.000.000€ . Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc Λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη αλλά και διευκρινίσεις μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/17572?ReturnToPage=3&PageSize=3

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ  σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ διοργανώνουν Ενημερωτική Συνάντηση για την ενημέρωση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στην παραπάνω προκήρυξη.
Η Ενημερωτική Συνάντηση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017, 10:30-12:00, στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, Αμφιθέατρο Ι. Όσοι ενδιαφέρεστε να την παρακολουθήσετε, παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/gRUlxtoYW4Y36mPX2