Σας διαβιβάζουμε την Φ.152/151921 /Α5/23-11-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την ενεργοποίηση των Επταμελών Επιτροπών για την έκδοση του Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης όσον αφορά την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

 

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/3492

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρούσα, πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από Ειδική Επταμελή Επιτροπή ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δεν ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.