Σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 31/τεύχος Β/19-01-2012  και αφορά στην αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας υποψηφίων για πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Δ6 της Πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, οι κύριοι: Ιωάννης Δίκαρος, Ανδρέας Καμπίτσης, Αναστάσιος Κοτσόγλου, Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Γρηγόριος Μανούκας, Ιωάννης Ντουρακόπουλος, Ηλίας Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Σάββας, Βασίλειος Σούλης, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα με έναν από τους παρακάτω τίτλους έκαστος: «Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης του ιδιοπροβλήματος» «Γραμμές επιρροής ισοστατικών και υπερστατικών φορέων» στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών»,

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ295.

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.