Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα (θέμα 17) στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ 

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Πρόταση για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στην Σ. Παπαργύρη.
 3. Σύναψη νέων συμφωνιών στη δράση ERASMUS του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2021 (εισηγητής Ε. Παπαμίχος).
 4. Έγκριση αίτησης μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας Αντιγόνης Ζαφειράκου.
 5. Εξέταση ένστασης του Φ. Καραουλάνη, για το μάθημα με τίτλο «Ελαστοπλαστικός Υπολογισμός Κατασκευών (κωδ.: ΤΕ4300)», που κατατέθηκε στο πλαίσιο της υπ' αρίθμ. 80070/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ., για το 2017-2018»
 6. Κρίση για εξέλιξη του Γεώργιου Παλάντζα, υπαλλήλου ΕΔΙΠ βαθμίδας Β, στην επόμενη βαθμίδα Α.
 7. Κατανομή μιας (1) θέσης για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για το 2018.
 8. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων»
 9. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση κινδύνων στον κύκλο ζωής τεχνικών έργων»
 10. Τοποθέτηση σε μονάδες του Τμήματος υπαλλήλων ΙΔΑΧ, μετά από ένταξη τους στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.
 11. Αιτήματα μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΕΕΠ.
 12. Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το εργαστήριο «Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ανελαστική σεισμική απόκριση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα»
 13. Κατανομή πιστώσεων ΕΤΑΑ
 14. Σύμβουλοι Σπουδών 2017-18.
 15. Μεταφορά θέσης φοίτησης (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015)
 16. Φοιτητικά.
 17. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
 18. Εκλογή για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Λουκογεωργάκη, στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσιες Κατασκευές» (ώρα: 17:00).